Yoga Kits

Home »
 
Vishuddha Yoga Kit

Vishuddha Yoga Kit / Set - Asana sticky yoga mat, Om design yoga mat bag and Asana Yoga Belt

Price: £39.95
Sahasrara Yoga Kit

Sahasrara Yoga Kit / Set - Asana sticky yoga mat, Om design yoga mat bag and Asana Yoga Belt

Price: £39.95
Muladhara Yoga Kit

Muladhara Yoga Set / Kit - Asana sticky yoga mat, Om design yoga mat bag and Asana Yoga Belt

Price: £39.95
Sun Salutation Yoga Kit

The Sun Salutation Yoga Kit / Yoga Set

Price: £84.00
Om Yoga Kit

The Om Yoga Kit / Yoga Set

Price: £84.00